เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dictionary Day ในวันที่ 15 ตุลาคม ต่อไปนี้คือคำที่มีความหมายต่างกันในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ

เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dictionary Day ในวันที่ 15 ตุลาคม ต่อไปนี้คือคำที่มีความหมายต่างกันในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ

และ

ซ้อนกัน ฉันใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อรวบรวมรายชื่อคำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา แต่มีความหมายแตกต่างออกไปในต่างประเทศ

#เพอเปนเกยรตแก #Dictionary #Day #ในวนท #ตลาคม #ตอไปนคอคำทมความหมายตางกนในสหรฐอเมรกาและทอนๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *