ในขณะที่รายรับจากสำนักงานในวิลมิงตันเพิ่มขึ้น ค่าเช่าลดลงในไตรมาสที่สาม

ในขณะที่รายรับจากสำนักงานในวิลมิงตันเพิ่มขึ้น ค่าเช่าลดลงในไตรมาสที่สาม

ในขณะที่รายรับจากสำนักงาน Wilmington เพิ่มขึ้น การเช่าลดลงในไตรมาสที่ 3 – DBT


#ในขณะทรายรบจากสำนกงานในวลมงตนเพมขน #คาเชาลดลงในไตรมาสทสาม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *